Ubezpieczenia dla firm

Prowadzenie własnej firmy bez względu na formę prawną jest wielką odpowiedzialnością nie tylko za majątek należący do przedsiębiorstwa ale także za pracowników oraz ich rodziny, podwykonawców i wiele innych zdarzeń na które nie mamy wpływu. Najlepszą ochroną przed wszelkimi zdarzeniami oraz ryzykiem jakie niesie ze sobą posiadanie własnego biznesu jest zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa dostosowywana jest indywidualnie do danej działalności oraz do posiadanego majątku.


Zakres Ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  Ochrona ubezpieczeniowa od szkód spowodowanych następującym ryzykiem:deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, katastrofa budowlana, lawina, napór śniegu, opad atmosferyczny, osuniecie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub innych przedmiotów, zalanie, zapadanie się ziemi, powódź. Powyższą ochroną mogą zostać objęte :Budynki, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, nakłady inwestycyjne, środki obrotowe, mienie osób trzecich , gotówka, mienie pracownicze jak również przepięcia.
 • Sprzęt elektroniczny
  Ochrona ubezpieczeniowa od szkód spowodowanych utratą lub uszkodzeniem danych, programów, nośników danych sprzętu stacjonarnego , sprzętu przenośnego .
 • Kradzież , rabunek , włamanie, dewastacja
  Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, gotówka znajdująca się w lokalu jak również w transporcie, mienie osób trzecich oraz mienie pracownicze
 • Odpowiedzialność Cywilna
  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej skierowane jest dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarcząoraz posiadających , dysponujących lub dzierżawiących mienie. Ubezpieczanie gwarantuje ochronę i bezpieczeństwo w sytuacji wyrządzenia niezamierzonej szkody osobie trzeciej oraz jest doskonałą ochroną przed istotnymi konsekwencjami finansowymi. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest również najbardziej szerokim pojęciem pod które można przytoczyć szereg różnych zdarzeń jakie pojawiają się podczas prowadzenia firmy, a które mogą zaważyć na jego przyszłości. Jedno nieszczęśliwe zdarzenie może pociągnąć za sobą cały splot wydarzeń obciążających firmę finansowo. Jest ono również podstawowym ubezpieczeniem każdego przedsiębiorcy. Rozpoczynając działalność , zawarcie takiego ubezpieczenia powinno zostać potraktowane priorytetowo i wykpione w pierwszej kolejności.
  Powyższa ochrona może zostać rozszerzona o przykładowe klauzule:
  • Odpowiedzialność cywilna pracodawcy/ za wypadki przy pracy
  • Odpowiedzialność cywilna za produkt
  • OC ruchomości/ Nieruchomości
  • OC za szkody środowiskowe
  • OC podwykonawców
  • OC za szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach
  • OC za wadliwe wykonania usługi, pracy, zlecenia
  • OC z tytułu prowadzenie salonu kosmetycznego, fryzjerskiego, spa , klubu fitness
 • Koszty stałe działalności
  Celem ubezpieczenia kosztów stałych działalności są straty poniesione w nakładach pieniężnych, jakie zostały poniesione w trakcie zakłócenia bądź przerwania prawidłowego funkcjonowania działalności , powstałe w wyniku szkody na mieniu w związku z wystąpieniem ognia lub innego zdarzenia losowego. Ubezpieczenie kosztów ściśle połączone jest z ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
  Przykłady stałych kosztów:
  • wynagrodzenie pracowników
  • dzierżawa lokalu na siedzibę firmy
  • koszty związane z odpłatnością za media/ rachunki
  • koszty związane z ewentualności zatrudnienia dodatkowych pracowników celem usunięcia powstałej szkody
 • Ochrona Prawna
  Poprzez wykupienie Ochrony Prawnej można zyskać gwarancje zabezpieczenia interesów swojego przedsiębiorstwa przed kosztami jakie mogłyby zostać poniesione na różnego rodzaju pomoc prawną. ( np. wynajęcie adwokata, doradztwo prawne, koszty sądowe).
 • Mienie w transporcie – CARGO
  Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy przewożonego ładunku różnym rodzajem transportu z uwzględnieniem wszystkich faz przewozowych ( załadunek, przewóz, rozładunek ).
 • OC przewoźnika
  Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach OC przewoźnika w ruchu krajowym oraz międzynarodowym . Konieczność zakupu powyższego ubezpieczenia wynika z prowadzenia działalności transportowej/ spedycyjnej. Ochrona ubezpieczeniowa Odpowiedzialność Cywilna przewoźnika zabezpiecza przed kosztami związanymi z uszkodzeniem przewożonego towaru niezależnie od zdarzenia losowego – kradzież , rabunek, wypadek, ogień itp.
 • OC zawodowe/ OC przewoźnika do licencji transportowej
  Ubezpieczenie niezbędne do uzyskania lub kontynuowania licencji transportowej
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych
 • NNW